પોસ્ટ્સ

નવીનત્તમ પોસ્ટ્સ

રોગોને અટકાવવા એ જ શ્રેષ્ઠ સારવાર! - Prevention is better than cure.

અશુદ્ધ પીવાનું પાણી - રોગો લાવે તાણી! - Drinking water Pollution causing health problems.

Indian agriculture - how to prosper farming and farmers?

નીલકંઠ મહાદેવ - મોટીમારડ, ધોરાજી Neelkanth Mahadev Motimarad

ખેતી - અર્થતંત્રનું મૂળ

નમસ્તે!
તમારા પોતાના ઓનલાઇન સામાયિક એવા આ બ્લોગ "ગુજકણિકા " (- ગુજરાતની કણિકા ) માં આપનું સ્વાગત છે. અહીં તમને ગ્રામીણ ખેતીથી લઈને શહેરી જીવન સુધીની બધી સમસ્યાઓ અને સગવડો વિષે જાણવા મળશે.

તમારા સમય માટે ધન્યવાદ.