પોસ્ટ્સ

નવીનત્તમ પોસ્ટ્સ

ફલૂ: વાયરસ સમયગાળો અને ફલૂ શોટ લેવાનો આદર્શ સમય.Predictive analysis of Flu outbreak in India

રોગોને અટકાવવા એ જ શ્રેષ્ઠ સારવાર! - Prevention is better than cure.

અશુદ્ધ પીવાનું પાણી - રોગો લાવે તાણી! - Drinking water Pollution causing health problems.

નમસ્તે!
તમારા પોતાના ઓનલાઇન સામાયિક એવા આ બ્લોગ "ગુજકણિકા " (- ગુજરાતની કણિકા ) માં આપનું સ્વાગત છે. અહીં તમને ગ્રામીણ ખેતીથી લઈને શહેરી જીવન સુધીની બધી સમસ્યાઓ અને સગવડો વિષે જાણવા મળશે.

તમારા સમય માટે ધન્યવાદ.